Skip to main content
KHÓA HỌC "CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ" THÁNG 4/2018

Các bạn sinh viên khác ngành mong muốn tìm hiểu về các hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý nhân viên, phương pháp làm việc, tạ