Nhảy đến nội dung

Hơn 6.820 Chứng chỉ, Chứng nhận cấp cho học viên

Qua các khóa đào tạo theo hợp đồng, phi lợi nhuận và các dự án phát triển cộng đồng, SDTC đã cấp hàng ngàn chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên của mình

%5BSDTC%5D%20Training%20Schedule%202017-1.jpg