Skip to main content

OUR PERSONNELS

Tang%20Huu%20Tan.jpg
PhD. Tăng Hữu Tân
Director
Email: tanghuutan@tdtu.edu.vn

 

 

ns-1_0.jpg

MSt. Nguyễn Thị Thu Thủy
Head of Business Training Department
Email:
nguyenthithuthuy@tdtu.edu.vn

 

ns-6.jpg

Nguyễn Nhật Tân
Head of Foreign Language Training Department
Email:
nguyennhattan1@tdtu.edu.vn

 

ns-2.JPG

Phan Thị Hồng Thắm
Head of Public Service Training Department
Email:
phanthihongtham@tdtu.edu.vn

ns-7.JPG

Phạm Kiều Tuyết Trân
Officer
Email:
phamkieutuyettran@tdtu.edu.vn

 

ns-3.jpg

Trịnh Thanh Hồng
Officer
Email:
trinhthanhhong@tdtu.edu.vn

ns-5.jpg

Phạm Việt Nhân
Officer
Email:
phamvietnhan@tdtu.edu.vn