Nhảy đến nội dung
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “TÂM LÝ CÔNG NHÂN VÀ KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA AN TOÀN VỆ SINH” CHO CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM (EVNHCMC)
Ngày 29 & 30/3/2018 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) đã khai giảng lớp “Tâm lý Công nhân và Kỹ năng hoạt động của An toàn vệ sinh viên”.
Subscribe to Cong ty dien luc