Nhảy đến nội dung

Dự án cộng đồng từ SDTC được tổ chức OXFAM tài trợ thực hiện

LAM%20VAN%20SANG%20-%20LAM%20DONG%20(4)_1.jpg

Ngày 29/4/2019, Ban thư ký Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF) đã thông báo những đề xuất dự án được chọn để tài trợ thực hiện trong đợt kêu gọi sáng kiến nhằm tăng cường tiếp cận công lý cho nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam thứ nhất. Đề xuất "Trợ giúp tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế cho Lao động di cư và con em họ tại TP Hồ Chí Minh" của SDTC đã có mặt trong số 14 dự án được tài trợ thực hiện trên toàn quốc.

1.png2.png

Quỹ JIFF là 1 trong 2 hợp phần của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), do Liên minh Châu Âu tài trợ và Ban Thư ký Quỹ JIFF, đặt tại OXFAM quản lý thực hiện. Mục tiêu của JIFF nhằm hỗ trợ cho các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có kinh nghiệm và hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho công dân Việt Nam.

Đợt kêu gọi nộp đề xuất sáng kiến tư pháp lần thứ nhất với chủ đề bình đẳng giới và gia đình, Ban Thư ký Quỹ JIFF đã nhận được 60 hồ sơ xin tài trợ từ Quỹ JIFF với mục tiêu tăng cường tiếp cận công lý cho nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam.

Sau khi Ban thư ký đánh giá tính hợp lệ của các hồ sơ, Ban xét duyệt tài trợ độc lập của Quỹ JIFF đã tiến hành đánh giá chất lượng của các sáng kiến và lựa chọn những sáng kiến có chất lượng nhất trình Ban chỉ đạo dự án. Kết quả, Ban chỉ đạo dự án đã phê duyệt 14 (mười bốn) sáng kiến có chất lượng và phù hợp với yêu câu của Quỹ JIFF để cấp tài trợ.

Nguồn: https://oxf.am/2HrKDvZ