Nhảy đến nội dung

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm SDTC
Thành lập từ năm 2004 với sứ mạng cải thiện năng lực làm việc và phát triển nghề nghiệp của người học một cách bền vững
Nhân sự
Chuyên nghiệp, tận tâm, luôn nâng cao năng lực bản thân để mang đến chất lượng dịch vụ đào tạo tốt nhất
Đội ngũ và năng lực Giảng viên
Những chuyên gia trong các lĩnh vực đào tạo trong và ngoài nước