Nhảy đến nội dung

Giới thiệu

Giới thiệu

Đội ngũ giảng viên Việt Nam và nước ngoài
Đội ngũ giảng viên - chuyên gia là nguồn lực quan trọng của Trung tâm.
Giới thiệu trung tâm
Đại Học Tôn Đức Thắng và Tổ chức phi chính phủ Quốc tế Education for Development (EFD) đã cùng nhau thành lập Trung Tâm Đào Tạo Phát Triển Xã Hội (SDTC).
Nhân sự
Nhân sự trung tâm SDTC là nguồn lực quan trọng số một của Trung tâm.