Nhảy đến nội dung
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN SDTC
Hạn cuối nộp hồ sơ 16/6/2016
THƯ MỜI ỨNG TUYỂN CÁN BỘ SDTC

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) thuộc ĐH Tôn Đức Thắng đang có nhu cầu tuyển dụng một vị trí nhân viên phụ trách 2 mảng

THƯ MỜI ỨNG TUYỂN THỰC TẬP SINH DỰ ÁN

Dự án Trợ giúp tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế cho Lao động di cư và con em họ tại Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 sáng ki

CƠ HỘI TRỞ THÀNH THỰC TẬP SINH DỰ ÁN TẠI SDTC
Thời hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019