Nhảy đến nội dung

Khóa sắp khai giảng

Khóa sắp khai giảng

zjfaw
Thông báo: Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng" - Khóa 5/2022 (Tháng 10/2022)
SDTC đang chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng”, khai giảng: 24/10/2022.
FDG
Thông báo chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”
SDTC đang chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”, khai giảng: 19/9/2022.
Thông báo: Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng" - Khóa 4/2022 (Tháng 8/2022) – Học Online
SDTC đang chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng”, khai giảng: 8/8/2022.