Nhảy đến nội dung

Đào tạo doanh nghiệp và cộng đồng

Đào tạo doanh nghiệp và cộng đồng

Khóa học “Giải pháp tăng năng suất lao động”
Được tổ chức cho cán bộ thuộc Tổng công ty điện lực TP. HCM (EVNHCMC)
Khóa học “Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập”
Tổ chức cho cán bộ thuộc Tổng công ty điện lực TP. HCM (EVNHCMC)
Khóa học “Giám đốc điều hành - CEO doanh nghiệp 2018”
Tổ chức cho cho các Lãnh đạo điều hành doanh nghiệp, Quản lý cấp trung và các cá nhân tỉnh Gia Lai
Khóa học "Chuyên viên nhân sự"
Dành cho nhiều đối tượng, khai giảng hàng tháng