Nhảy đến nội dung
THÔNG BÁO HỘI THẢO "TINH THẦN KHỞI NGHIỆP" NGÀY 26/11/2019
Hội thảo tổ chức tại Phòng D0105 - Cơ sở Tân Phong
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP "LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 12/2019"

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của học viên, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) thông báo chiêu sinh khóa học “Lập và phân tích báo cáo tài ­chính” tại TP.

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP “ÔN THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA/QUỐC TẾ KHÓA THÁNG 11/2019”

Được sự cho phép của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội -

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA LUYỆN IELTS THÁNG 12/2019
Hạn cuối đăng ký: 20/11/2019
Subscribe to Khóa sắp khai giảng