Nhảy đến nội dung

Nhân sự

Tang%20Huu%20Tan.jpg
TS. Tăng Hữu Tân
Giám đốc
Email: tanghuutan@tdtu.edu.vn

 

ns-1_0.jpg

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Trưởng bộ phận Đào tạo Doanh nghiệp
Email:
nguyenthithuthuy@tdtu.edu.vn

ns-1_0.jpg

Nguyễn Nhật Tân
Trưởng bộ phận Đào tạo Ngoại ngữ
Email:
nguyennhattan1@tdtu.edu.vn

ns-1_0.jpg

Phan Thị Hồng Thắm
Trưởng bộ phận Đào tạo liên kết LĐLĐ, Sở, Ban, Ngành
Email:
phanthihongtham@tdtu.edu.vn

Nguyễn Nhất Văn

Nguyễn Nhất Văn

Nhân viên

Email:

nguyennhatvan@tdtu.edu.vn

Diem Hương

Võ Thị Diễm Hương

Nhân viên

Email:

vothidiemhuong@tdtu.edu.vn

ns-1_0.jpg

Trịnh Thanh Hồng

Nhân viên

Email:

trinhthanhhong@tdtu.edu.v