Nhảy đến nội dung
Thông báo: Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng" - Khóa 3/2022 (Tháng 6/2022) – Học Online

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng”- Khóa 3/2022 (Tháng 6/2022) với những nội dung như sau:

1. Thời lượng: Khoảng 02 tháng

Subscribe to nghiep vu su pham dai hoc cao dang