Nhảy đến nội dung
Thông báo chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”
SDTC chiêu sinh khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn Chức danh Nghề nghiệp Giảng viên Đại học dự kiến khai giảng tháng 1/2023
Thông báo: Chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng" - Khóa 5/2022 (Tháng 10/2022)
SDTC đang chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng”, khai giảng: 24/10/2022.
Thông báo chiêu sinh khóa ngoại ngữ tháng 9/2022
Ngày tổng khai giảng: 26/9/2022
Thông báo chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”
SDTC đang chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”, khai giảng: 19/9/2022.
Subscribe to Khóa sắp khai giảng