Nhảy đến nội dung
Khóa học "Bồi dưỡng Kế toán trưởng - Hành chính sự nghiệp"
Thời gian tổ chức lớp: khoảng 02 tháng
Khóa học “Nghiệp vụ công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực theo mô hình hiện đại”
Tổ chức cho cán bộ thuộc Tổng công ty điện lực TP. HCM (EVNHCMC)
Khóa học “Giải pháp tăng năng suất lao động”
Được tổ chức cho cán bộ thuộc Tổng công ty điện lực TP. HCM (EVNHCMC)
Khóa học “Kỹ năng sư phạm kết hợp kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập”
Tổ chức cho cán bộ thuộc Tổng công ty điện lực TP. HCM (EVNHCMC)
Khóa học “Giám đốc điều hành - CEO doanh nghiệp 2018”
Tổ chức cho cho các Lãnh đạo điều hành doanh nghiệp, Quản lý cấp trung và các cá nhân tỉnh Gia Lai
Khóa học "Chuyên viên nhân sự"
Dành cho nhiều đối tượng, khai giảng hàng tháng
Subscribe to Đào tạo doanh nghiệp