Nhảy đến nội dung
Khai giảng khóa học “Kỹ năng sư phạm” cho cán bộ Tổng công ty điện lực TP.HCM (EVNHCMC)
Vào ngày 06/09/2017 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Thắng đã khai giảng 03 khóa học “Kỹ năng sư phạm”.
Subscribe to Nghiep vu su pham