Nhảy đến nội dung
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “KỸ NĂNG SƯ PHẠM” CHO CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM (EVNHCMC)
Vào ngày 06/09/2017 Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – Đại học Tôn Thắng đã khai giảng 03 khóa học “Kỹ năng sư phạm”.
Subscribe to Nghiep vu su pham