Nhảy đến nội dung
Thư mời tham gia hoạt động Dự án hòa nhập xã hội bền vững cho trẻ em gái
Trung tâm SDTC thân mời các trẻ em gái tham gia dự án được Quỹ Canada dành cho Sáng kiến địa phương (CFLI) tài trợ.
Thông tin thêm về khóa học "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học" tháng 9/2022
SDTC đang chiêu sinh khóa học “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”, khai giảng: 12/9/2022.
Subscribe to Tin tức - Sự kiện